Úplná pravidla soutěže
„Kup 3 výrobky Chupa Chups a vyhraj dárky!“

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Kup 3 výrobky Chupa Chups a vyhraj dárky!“ (dále jen „soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na informačních letáčcích a jiných materiálech určených spotřebitelům. Tento statut může být pozměněn pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Perfetti Van Melle Czech Republic s.r.o., se sídlem Tomíčkova 2287/9, 148 00 Praha 4, IČ: 63666570, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37371 (dále jen „pořadatel“).

2. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost VELIAM s.r.o., se sídlem: Praha 5 - Smíchov, nám. 14. října 1307/2, PSČ 15000, IČ: 28877683, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 150656 (dále jen „organizátor“)

3. Termín trvání soutěže a místo

Soutěž bude probíhat v období od 16. 5. 2018 00:00:01 hod do 9. 6. 2018 23:59:59 hod. (dále jen „doba konání“ soutěže) výhradně prostřednictvím všech maloobchodních prodejen potravin s označením ENAPO na území České republiky (dále jen „prodejna ENAPO“). Síť těchto prodejen provozuje ROSA market s.r.o., se sídlem Jožky Silného 2683/14, 767 01 Kroměříž, IČ: 25506641 (dále jen „místo konání“ soutěže).

4. Soutěž se vztahuje na všechny výrobky prodávané v jednotlivých prodejnách ENAPO pod obchodní značkou Chupa Chups (dále jen „soutěžní výrobek“).

5. Účastník soutěže

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba – spotřebitel, starší 18 let, která má trvalý pobyt a doručovací adresu na území České republiky (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, organizátora a společnosti ROSA market s.r.o. a všech spolupracujících agentur na této soutěži, osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „osoba blízká“). V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá.

6. Princip a podmínky soutěže

Účast v soutěži je podmíněna jednorázovým nákupem (tedy na jednu účtenku) alespoň 3 soutěžních výrobků v době konání soutěže a v místě konání soutěže, resp. výhradně v prodejně ENAPO (dále jen „soutěžní nákup“). Za tento soutěžní nákup obdrží účastník od prodejce daňový doklad, resp. účtenku, prostřednictvím níž se může zapojit do soutěže (dále jen „soutěžní účtenka“). Za splnění této podmínky, tedy provedení soutěžního nákupu se spotřebitel může zapojit do soutěže, a to tak, že v době trvání soutěže zašle do soutěže platnou SMS zprávu v požadovaném tvaru obsahující údaje ze soutěžní účtenky (dále jen „soutěžní registrační SMS zpráva“).

Originál dokladu o soutěžním nákupu je vždy nutné uschovat!

Samotný soutěžní nákup musí být učiněn před odesláním soutěžních registračních SMS zpráv, a to v době trvání soutěže a v místě konání soutěže, resp. výhradně v prodejně ENAPO a jeho čas musí být v souladu s časem uskutečněného soutěžního nákupu uvedeného na účtence.

Do soutěže se tak účastník může zapojit odesláním soutěžní registrační SMS zprávy na tel. číslo: +420 736 333 444, ve tvaru (bez diakritiky):

CHUPA mezera DATUM NAKUPU Z UCTENKY (den měsíc) mezera CAS NAKUPU Z UCTENKY (hodina minuta) mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera PSC

Příklad soutěžní registrační SMS zprávy v případě provedení nákupu dne 20. 05. 2018 v 09:40 hodin:

CHUPA 2005 0940 LUKAS DVORACEK 60200

Cena jedné soutěžní registrační SMS se řídí tarifem příslušného soutěžícího, tedy odpovídá běžné ceně SMS zprávy soutěžícího. Službu technicky zajišťuje Barracuda BS s.r.o., IČ: 49707418, se sídlem: Na Jezerce 1199/7, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen "technický správce"), technická podpora 222 360 360, help@sms-souteze.cz

Odesláním soutěžní registrační SMS zprávy potvrzuje soutěžící svůj souhlas s pravidly této soutěže a zavazuje se je dodržovat, a poskytuje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu těmito pravidly stanoveným.

Soutěžící je zařazen do soutěže okamžikem, kdy je jeho soutěžní registrační SMS zpráva splňující zcela pravidla této soutěže doručena řádně do soutěže.

SMS lze odesílat z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů v České republice. Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní registrační SMS zprávy zaslané v jiném než předepsaném tvaru, odeslané jinak než z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů v ČR (např. prostřednictvím internetových bran), SMS zprávy odeslané mimo území ČR a SMS zprávy doručené provozovateli mimo dobu trvání soutěže či SMS zprávy jinak nesplňující stanovené podmínky. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení správnosti zaslaných soutěžních registračních SMS zpráv.

Za každý jednorázový soutěžní nákup alespoň tří soutěžních výrobků lze do soutěže zaslat maximálně 1 soutěžní registrační SMS zprávu, tzn. jedna účtenka = jedna soutěžní registrační SMS zpráva (bez ohledu na to, o kolik kusů soutěžní nákup překročil minimální hranici nákupu). Spotřebitel se tak může zúčastnit soutěže opakovaně, vždy však s novým soutěžním nákupem, ke kterému obdrží novou soutěžní účtenku prokazující soutěžní nákup.

Všichni soutěžící, kteří zašlou v době konání akce platnou soutěžní registrační SMS zprávu, budou informování nejdéle do 1 hodiny zpětnou SMS zprávou s potvrzením o zapojení do soutěže.

Každá soutěžní registrační SMS zpráva musí obsahovat platné údaje z účtenky, SMS zpráva neobsahující platné údaje, či neobsahující všechny požadované údaje, zaslaná ve špatném, nevyhovujícím tvaru před nebo po ukončení soutěže, nebude do soutěže zařazena. Datum a čas na soutěžní účtence nesmí být vyšší než datum a čas odeslání soutěžní registrační SMS zprávy a zároveň nesmí být nižší než datum a čas začátku doby konání soutěže.

V soutěži je možné uznat pouze elektronicky vystavené soutěžní účtenky, od výstavce „ROSA market s.r.o.“, a která jinak splňuje pravidla této soutěže.

Soutěžící je povinen uschovat soutěžní účtenku po celou dobu konání soutěže, tedy i po odeslání soutěžní registrační SMS zprávy, a to i v případě, že jeho účast nebyla výherní.

7. Výhry v soutěži

Do soutěže jsou vloženy tyto výhry:

Do soutěže je vloženo celkem 115 výher, každý výherce vyhrává 1 kus výhry.

8. Vyhodnocení soutěže:

Výherci budou určeni losováním, které proběhne do 7 pracovních dnů od ukončení soutěže. Losování proběhne za přítomnosti zástupce pořadatele a organizátora soutěže.

Ze všech soutěžících, kteří řádně splnili pravidla této soutěže, resp. jejich soutěžních registrační SMS řádně doručených do soutěže, bude vylosováno 115 výherců, kdy každý 1 výherce získává 1 kus výhry.

Losování bude probíhat tak, že ze všech soutěžních registračních SMS splňujících tato pravidla bude:

- nejdříve vylosováno 5 výherců, kteří vyhrávají 1 kus – USB paměťová karta s kapacitou 32 GB

- následně bude vylosováno 20 výherců, kteří vyhrávají 1 kus – deštník s designem Chupa Chups

- následně bude vylosováno 40 výherců, kteří vyhrávají 1 kus – batůžek na šňůrky Chupa Chups

- následně bude vylosováno 50 výherců, kteří vyhrávají 1 kus – trendy taška Chupa Chups.

Z losování bude učiněn písemný zápis a seznam výherců (jméno, počáteční písmeno příjmení a PSČ) bude zveřejněn nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení soutěže. Seznam výherců bude umístěn na internetových stránkách www.chupachups.cz s čímž soutěžící svojí účastí v soutěži vyslovuje souhlas.

Soutěžící je v rámci soutěže individualizován telefonním číslem, s nímž se zapojil do soutěže. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze s jedním telefonním číslem (soutěže se tedy nemůže zúčastnit jedna osoba s více telefonními čísly a ani více osob se stejným telefonním číslem). Každý soutěžící účastí v soutěži potvrzuje, že je oprávněným uživatelem telefonního čísla, z nějž zaslat registrační SMS zprávu. V případě zapojení do soutěže více osob pod identickým telefonním číslem bude pro soutěž platné pouze zapojení osoby, která zaslala registrační SMS zprávu nejdříve. Pokud se jedna osoba registruje prostřednictvím více telefonních čísel, budou všechny takové registrace považovány za neplatné.

Aniž je omezena platnost předchozího odstavce, tak v případě, že dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně se shoduje i jejich doručovací adresa považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra předá pouze tomu, kterému nárok na výhru v soutěži vznikl dříve.

Jeden soutěžící může vyhrát maximálně 1 výhru. V případě opakovaného vzniku nároku na výhru stejné osobě (stejné jméno, příjmení, stejné tel. číslo) nárok na další výhru zaniká, a na jeho místo nastupuje další soutěžící určený dalším losováním.

Výherci budou informování o případné výhře nejpozději do 5 pracovních dnů od slosování formou SMS zprávy a budou vyzváni k zaslání originálu / kopie výherní soutěžní účtenky, příp. scanu, kopie účtenky (dále jen „soutěžní zásilka“), a to:

a) poštou na adresu: Perfetti Van Melle Czech Republic s.r.o., Tomíčkova 9, 148 00 Praha 4 s označením obálky heslem „SOUTĚŽ ROSA“

NEBO

b) e-mailem na adresu: soutez@cz.pvmgrp.com

Soutěžní zásilky kromě originálu / kopie výherní soutěžní účtenky či scanu/kopie soutěžní účtenky, která se musí shodovat s údaji uvedenými ve výherní soutěžní registrační SMS zprávě musí obsahovat následující údaje soutěžícího:

- jméno;

- příjmení;

- telefonní číslo, ze kterého byla zaslána soutěžní registrační SMS zpráva;

- kontaktní telefonní číslo (liší-li se od telefonního čísla, ze kterého byla či byly zaslány soutěžní registrační SMS zprávy);

- adresa bydliště, kam bude odeslána výhra.

Výherci jsou povinni poslat soutěžní zásilku nejpozději do 7 dnů od obdržení potvrzující SMS o výhře (rozhodující je datum na poštovním razítku či datum doručení v případě e-mailu), s tím, že v případě zasílání poštou musí být doručeny pořadateli nejpozději do 20 dnů od odeslání SMS zprávy technického správce s výzvou k zaslání uvedených údajů. Na soutěžní zásilky odeslané později či doručené později nebude brán zřetel.

Zásilky s výše uvedeným obsahem zasílané poštou je doporučeno soutěžícím zasílat doporučeně. V případě, že soutěžící nesplní výše uvedené podmínky ve stanovených termínech, propadá nepřevzatá výhra bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn ji užít k jiným marketingovým účelům. Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za doručení soutěžních zásilek, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

Až okamžikem ověření soutěžní zásilky vzniká výherci nárok na výhru.

Soutěžící, kteří nezískali výhru, nebudou nijak vyrozuměni.

9. Předání výher

Předání výher se uskuteční nejpozději do 31. 7. 2018 formou odeslání výhry prostřednictvím přepravní služby (Česká pošta, DPD apod.) na adresu výherce uvedenou v soutěžní zásilce.

Při předávání výhry je výherce (osoba pověřená vyzvednutím) povinen se na výzvu prokázat dokladem totožnosti, tak aby bylo možné ověřit totožnost a věk přebírajícího. Přebírající je povinen potvrdit předávací protokol. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škodu či jakákoli rizika a závazky související s využitím výher či v souvislosti s účastí v soutěži. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Za vady spojené s užíváním výhry nenese pořadatel soutěže žádnou zodpovědnost. Pro případ reklamace poskytne pořadatel soutěže výherci příslušné informace a součinnost – e-mailová adresa: soutez@cz.pvmgrp.com

Pořadatel vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud ze zákona její uhrazení vyplývá.

10. Zpracování osobních údajů

Účastí v této soutěži uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účel realizace této soutěže dle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele, který je správcem, a to v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, PSČ, soutěžní registrační SMS a v případě výhry i e-mail a adresa.

Osobní údaje budou užity pro účely vedení soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení soutěže, kontrolu soutěže a předání výher.

Právním titulem zpracování je souhlas. Pokud je souhlas odvolán, bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů po omezenou dobu tří let pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu pořadatele, déle pouze u výherců, pokud to ukládá zvláštní právní předpis.

Doba zpracování je doba trvání doba trvání soutěže, resp. do odvolání souhlasu. Odvoláním souhlasu končí účast v soutěži.

Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.

Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě organizátora, technického správce zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Přístup k osobním údajům budou mít pořadatel a organizátor. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.

Soutěžící může kdykoliv souhlas odvolat na kontaktu soutez@cz.pvmgrp.com, kde je možné uplatnit také ostatní práva soutěžícího. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na pořadatele na jeho adrese nebo na e-mailu soutez@cz.pvmgrp.com. Na tomto e-mailu může soutěžící podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost.

Soutěžící svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno, příjmení, a město bydliště soutěžícího v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb pořadatele, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn po dobu 5 let od ukončení soutěže.

Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, soutěžící má právo na informace a přístupu k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, omezení zpracování, výmaz a jejich likvidaci. Soutěžící má od 25. 5. 2018 rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut. Dle uvedeného nařízení má soutěžící rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Soutěžící nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká.

11. Všeobecné podmínky

Pořadatel neposkytuje technickou podporu ani poradenský servis v souvislosti se soutěží. Pořadatel není zodpovědný za nemožnost účasti v soutěži z technických či jakýchkoli jiných důvodů.

Pořadatel, organizátor ani technický správce neodpovídá za nedoručení soutěžních registračních SMS zpráv, informačních SMS zpráv, či za jakékoli technické problémy spojené se zasláním SMS zprávy. Za soutěžícího se v případě pochybností považuje osoba řádně užívající a držící mobilní telefon se SIM kartou s telefonním číslem, ze kterého byla odeslána soutěžní registrační SMS zpráva. Každý účastník svojí účastí v soutěži potvrzuje, že je oprávněným uživatelem telefonního čísla, ze kterého odesílá soutěžní registrační SMS zprávu. Prokáže-li se zneužití tohoto telefonního čísla soutěžícím, je soutěžící ze soutěže vyřazen. Z jednoho telefonního čísla se může účastnit soutěže pouze jeden soutěžící.

Soutěžní účtenky pečlivě uschovejte pro účely ověření údajů v SMS! Bez platné účtenky, která se váže k soutěžní registrační SMS zprávě, nebude výhra předána. Pořadatel nebude akceptovat účtenky poškozené, nečitelné či jinak znehodnocené, jakož ani účtenky nesplňující tato soutěžní pravidla, tedy zejména neprokazující provedení jednorázového soutěžního nákupu se stanovenými parametry.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si všechny soutěžní účtenky, se kterými se do soutěže zapojili, od všech soutěžících, a to zejména od soutěžících, u kterých mají podezření z podvodného či nekalého jednání.

Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Zasláním platné soutěžní registrační SMS se zasílající stává účastníkem soutěže a vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.

Pořadatel, ani organizátor tímto nepřebírá vůči zájemcům (popř. soutěžícím) žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele či organizátora než ta, které jsou uvedena v těchto pravidlech.

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Výhry, které nebylo možné v rámci soutěže rozdělit či přidělit konkrétnímu výherci, propadají ve prospěch pořadatele soutěže, k dalším marketingovým a charitativním účelům.

Pořadatel má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže leží důkazní povinnost na soutěžícím. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli změnit a upravit podmínky či pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku.

Případné dotazy zasílejte na adresu soutez@cz.pvmgrp.com nebo help@sms-souteze.cz.

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na internetové stránce www.chupachups.cz

Zásady ochrany osobních údajů