Úplná pravidla soutěže
„Kup 3 výrobky a vyhraj dárky s HRUŠKOU!“

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Kup 3 výrobky a vyhraj dárky!“ (dále také „soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na informačních letáčcích a jiných materiálech určených spotřebitelům. Tento statut může být pozměněn pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na webových stránkách www.chupachups.cz, stejně tak i informace poskytované soutěžícím coby tzv. subjektům údajů dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále také „GDPR“).

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Perfetti Van Melle Czech Republic s.r.o., se sídlem Tomíčkova 2287/9, 148 00 Praha 4, IČ: 63666570, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37371 (dále jen „pořadatel“).

2. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost Maloobchodní síť HRUŠKA, spol. s r.o., se sídlem: Táboritů 1, 779 00 Olomouc, IČ: 25852264, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22121 (dále jen „organizátor“).

3. Termín trvání soutěže a místo

Soutěž bude probíhat v období od 29. 5. 2018 00:00:01 hod do 18. 6. 2018 23:59:59 hod. (dále jen „doba konání“ soutěže) výhradně prostřednictvím všech maloobchodních prodejen potravin s označením HRUŠKA na území České republiky (dále také jako „prodejna HRUŠKA“). Síť těchto prodejen provozuje společnost Maloobchodní síť Hruška, spol. s r.o. (dále jen „místo konání soutěže“).

4. Soutěž se vztahuje na všechny výrobky prodávané v jednotlivých prodejnách HRUŠKA pod obchodní značkou Chupa Chups (dále také „soutěžní výrobek“).

5. Účastník soutěže

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba – spotřebitel, starší 18 let, která má trvalý pobyt a doručovací adresu na území České republiky (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, organizátora a všech spolupracujících agentur na této soutěži, osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „osoba blízká“). V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá.

6. Princip a podmínky soutěže

Účast v soutěži je podmíněna jednorázovým nákupem (tedy na jednu účtenku) 3 soutěžních výrobků v době konání soutěže a v místě konání soutěže, resp. výhradně v prodejně HRUŠKA (dále jen „soutěžní nákup“). Za tento soutěžní nákup obdrží účastník od prodejce daňový doklad, resp. účtenku, kterou je potřeba uschovat pro pozdější prokázání výhry (dále jen „soutěžní účtenka“).

Za splnění této podmínky, tedy po provedení soutěžního nákupu se spotřebitel může zapojit do soutěže, a to tak, že nejpozději dne 18.6.2018 odešle 3 obaly jakýkoliv soutěžních výrobků zn. Chupa Chups zakoupených v rámci soutěžního nákupu na adresu Centrála maloobchodní sítě Hruška, spol. s r.o., Táboritů 1, 779 Olomouc (dále také jako „soutěžní zásilka“). V rámci soutěžní zásilky je soutěžící povinen uvést své jméno, příjmení, adresa bydliště, kontaktní telefonní číslo, emailovou adresu a datum provedení soutěžního nákupu.

Originál dokladu o soutěžním nákupu je vždy nutné uschovat!

Samotný soutěžní nákup musí být učiněn před odesláním 3 obalů soutěžních výrobků Chupa Chups, a to v době trvání soutěže a v místě konání soutěže. Čas nákupu na soutěžní účtence musí korespondovat s datem odesílané soutěžní zásilky, tj. nákup musí předcházet.

Odesláním soutěžní zásilky potvrzuje soutěžící svůj souhlas s pravidly této soutěže a zavazuje se je dodržovat. Soutěžící je zařazen do soutěže okamžikem, kdy je jeho soutěžní zásilka doručena na adresu Centrála maloobchodní sítě Hruška, spol. s r.o., Táboritů 1, 779 Olomouc. Zásilku je možné zasílat jak obyčejnou cestou, tak doporučenou poštou.

Spotřebitel se může zúčastnit soutěže opakovaně, vždy však na základě nového (dalšího) soutěžního nákupu, ke kterému obdrží novou soutěžní účtenku prokazující soutěžní nákup.

Každá soutěžní zásilka musí obsahovat 3 obaly od soutěžních výrobků, dále jméno, příjmení soutěžícího, kontaktní telefonní číslo, adresa bydliště, emailovou adresu, a datum provedení soutěžního nákupu. Soutěžní zásilka, která bude mít pozdější podací razítko pošty než 18.6.2018 nebo nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v předcházející větě, bude z losování vyřazena.

Soutěžící je povinen uschovat soutěžní účtenku po celou dobu konání soutěže, resp. do doby, než dojde k vylosování výherců.

7. Výhry v soutěži

Do soutěže je vloženo 120 ks následujících výher:

5 x USB paměťová karta s kapacitou 32 GB
10 x atraktivní deštník s designem Chupa Chups
30 x batůžek na šňůrky Chupa Chups
50 x graffiti obal na laptop Chupa Chups
25x nafukovací branka Chupa Chups

Do soutěže je vloženo celkem 120 výher, každý soutěžící může vyhrát i více výher, vždy však na základě nového soutěžního nákupu.

8. Vyhodnocení soutěže:

Výherci budou určeni losováním, které proběhne dne 25.6.2018. Losování proběhne za přítomnosti zástupců organizátora a pořadatele soutěže.

Ze všech soutěžících, kteří řádně splnili pravidla této soutěže, bude vylosováno 120 výherců.

Losování bude probíhat tak, že ze všech doručených soutěžních zásilek splňujících tato pravidla bude:

- nejdříve vylosováno 5 výherců, kteří vyhrávají 1 kus – USB paměťová karta s kapacitou 32 GB

- následně bude vylosováno 10 výherců, kteří vyhrávají 1 kus – atraktivní deštník s designem Chupa Chups

- následně bude vylosováno 30 výherců, kteří vyhrávají 1 kus – batůžek na šňůrky Chupa Chups

- následně bude vylosováno 50 výherců, kteří vyhrávají 1 kus – graffiti obal na laptop Chupa Chups a

- následně bude vylosováno 25 výherců, kteří vyhrávají 1 kus - . nafukovací branka Chupa Chups

Z losování bude učiněn písemný zápis a seznam výherců (jméno, příjmení, PSČ) bude zveřejněn od 27.6.2018 na internetových stránkách www.chupachups.cz s čímž soutěžící svojí účastí v soutěži vyslovuje souhlas. Seznam výherců bude zveřejněn po dobu 2 měsíců od slosování.

Výherci budou informování o případné výhře nejpozději do 2 pracovních dnů od slosování formou výherní emailové zprávy a pořadatel si vyhrazuje právo na možnost prokázání nákupu formou zaslaného scanu účtenky na emailovou adresu: soutez@cz.pvmgrp.com (dále také „potvrzovací email“

Výherci jsou povinni poslat potvrzovací email nejpozději do 5 dnů od odeslání výherní emailové zprávy organizátorem. Na potvrzovací emaily odeslané později či doručené později nebude brán zřetel.

Soutěžící, kteří nezískali výhru, nebudou nijak vyrozuměni.

9. Předání výher

Předání výher se uskuteční nejpozději do 25.7.2018 formou odeslání výhry prostřednictvím přepravní služby (Česká pošta.) na adresu výherce uvedenou v potvrzovacím emailu.

Při předávání výhry je výherce (osoba pověřená vyzvednutím) povinen se na výzvu prokázat dokladem totožnosti, tak aby bylo možné ověřit totožnost a věk přebírajícího.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Pořadatel ani organizátor nenesou žádnou odpovědnost za škodu či jakákoli rizika a závazky související s využitím výher či v souvislosti s účastí v soutěži. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Za vady spojené s užíváním výhry nenese pořadatel ani organizátor soutěže žádnou zodpovědnost.

Pořadatel ani organizátor nenesou jakoukoli odpovědnost za nedoručení soutěžních zásilek a/nebo za nedoručení zásilek s výhrou, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

10. Zpracování osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté soutěžící budou zpracovávány na základě tzv. oprávněného zájmu, když účelem je uskutečnění této soutěže dle těchto pravidel. Ze strany pořadatele, který je správcem, dojde ke zpracování poskytnutých osobních údajů odpovídajícím způsobem a to v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, PSČ, e-mail a v případě výhry i doručovací adresa.

Osobní údaje budou užity pro účely vedení soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení soutěže, kontrolu soutěže a předání výher.

Právním titulem zpracování je oprávněný zájem.

Doba zpracování je doba trvání doba trvání soutěže a dále maximálně 2 měsíce po skončení soutěže, resp. po provedení slosování. Poté budou osobní údaje správcem zlikvidovány.

Způsob prováděného zpracování je ruční, elektronický, a částečně automatizovaný.

Informace o způsobu zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů dle čl. 13 odst. 1 a 2 GDPR jsou dostupné na www.chupachups.cz/.

11. Všeobecné podmínky

Pořadatel neposkytuje poradenský servis v souvislosti se soutěží. Pořadatel není zodpovědný za nemožnost účasti v soutěži z důvodů nedoručení soutěžních zásilek.

Soutěžní účtenky pečlivě uschovejte pro účely ověření údajů v soutěžní zásilce! Bez platné účtenky, která se váže k soutěžní zásilce a soutěžnímu nákupu, nebude výhra předána. Pořadatel nebude akceptovat účtenky poškozené, nečitelné či jinak znehodnocené, jakož ani soutěžní účtenky nesplňující tato soutěžní pravidla, tedy zejména neprokazující provedení jednorázového soutěžního nákupu se stanovenými parametry.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si všechny soutěžní účtenky, se kterými se do soutěže zapojili, od všech soutěžících, a to zejména od soutěžících, u kterých mají podezření z podvodného či nekalého jednání.

Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Pořadatel, ani organizátor tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele či organizátora než ta, které jsou uvedena v těchto pravidlech.

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Výhry, které nebylo možné v rámci soutěže rozdělit či přidělit konkrétnímu výherci, propadají ve prospěch pořadatele soutěže, k dalším marketingovým a charitativním účelům.

Pořadatel má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže leží důkazní povinnost na soutěžícím. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli změnit a upravit podmínky či pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku.

Případné dotazy zasílejte na adresu soutez@cz.pvmgrp.com

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na internetové stránce www.chupachups.cz

Zásady ochrany osobních údajů